VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO TVIRTOVĖS PARKO

NAUDOJIMO IR LANKYMO TAISYKLĖS

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

                      1. Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas (Toliau – KTP) yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, įsteigta 2010 m. Jos steigėjai ir dalininkai yra Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybės bei Asociacija “Kauno tvirtovė”. KTP perduota valdyti arti 70 buvusios, istorinės Kauno tvirtovės statinių ir įtvirtintų vietų. 2017 m. KTP tapo šio nekilnojamojo turto patikėtiniu, kuris ir patikėjimo teise valdo bei naudoja jį abiejų Savivaldybių funkcijoms: gyventojų kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas; statinių naudojimo priežiūra; dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas; kraštovaizdžio nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga; savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas; kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas – atlikti.

                      2. KTP savarankiškai organizuoja ir įgyvendina jam perduotų objektų pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams. Tuo pačiu išnaudoja jų karinio paveldo mokslinį, istorinį, kultūrinį potencialą ir populiarina bei atskleidžia jį plačiajai visuomenei. Kartu siekiama sudaryti visuomenei galimybes pažinti šiuos išskirtinius kultūros paveldo objektus bei formuoti atsakomybę už jų išsaugojimą ateities kartoms.

                      3. Dalyje šių objektų jau vyksta teritorijos ir statinių tvarkybos darbai. Kiti objektai tvarkybai tik ruošiami, todėl jų lankymui keliami sugriežtinti reikalavimai, susieti su žmonių sauga ir jų lankymas gali būti ribojamas. Sąrašą, kuriuos objektus leidžiama lankyti tvirtina KTP direktorius.

                      4. KTP objektų lankymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato jų lankymą istorijos pažinimo, mokslo, viešojo naudojimo, poilsio ar kitais tikslais tvarką. Kartu jos reglamentuoja lankytojų aptarnavimo tvarką, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus bei lankytojų teises, pareigas, jų atsakomybės ribas ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas. Taisyklės užtikrina sklandų lankytojų aptarnavimą, padeda išvengti nelaimių, traumų, nesusipratimų ar praradimų.

                      5. KTP objektai pagal savo paskirtį yra ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektai. Jų istorinė, urbanistinė, architektūrinė ir gamtinė aplinka yra jautri ir lengvai pažeidžiama, todėl teritorijų panaudos formos ir priežiūros būdai turi užtikrinti ekologinę pusiausvyrą ir atitikti kultūros paveldo apsaugos reikalavimus. Prioritetas – ramios pažintinės veiklos ir poilsio vietos, skirtos išimtinai pėstiesiems.

                      6. Lankytojai privalo laikytis šių KTP objektų lankymo Taisyklių, kurios parengtos remiantis LR Kultūros ministro 2005-06-09 įsakymu Nr. ĮV-237 patvirtintomis Valstybei ir savivaldybėms priklausančių kultūros paveldo objektų lankymo tipinėmis taisyklėmis ir vadovaujantis LR Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos, Miškų ir kitų įstatymų, jų nuostatų bei kitų teisės aktų, susijusių su objektų lankymo taisyklių reikalavimais.

                      7. Taisyklės yra taikomos visiems pavieniams lankytojams ir jų grupėms nepriklausomai nuo jų amžiaus. Kiekvienas lankytojas turi teisę ir galimybę laisvai susipažinti su taisyklėmis ir privalo laikytis jose nustatytų reikalavimų.

                      8. Lankytojai patys asmeniškai atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių Taisyklių nežinojimo ar nesilaikymo.

II. SĄVOKOS

 

                      9. Pagrindinės šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos:

                      9.1. Kauno tvirtovės parko objektai – buvusios, istorinės, Kauno tvirtovės komplekso statinių ir įtvirtinimų ir vietovių atskirosios dalys bei elementai.

                      9.2. Teriologinis draustinis. Šikšnosparnius saugantys zoologiniai - teriologiniai draustiniai, kuriuose apribota ūkinė veikla užtikrina šikšnosparnių apsaugą. Draustinių teritorijoje draudžiama lankytis šikšnosparnių žiemojimo laikotarpiu nuo rugsėjo mėnesio pabaigos iki gegužės mėnesio, ir tai pat, bet kokiu kitu būdu, keisti gamtinę aplinką

                      9.3. Lankytojas - kiekvienas į KTP objektą atvykęs ir jo teritorijoje esantis fizinis asmuo, ne KTP darbuotojas.

                      9.4. Renginys – organizuotas, viešai reklamuojamas, atviras žmonių susibūrimas, veiksmas – koncertas, spektaklis ir kt.

                      9.5. Ekskursija – organizuota kolektyvinė išvyka pažintiniais tikslais kaip pramoga, poilsio arba mokymo forma.

                      9.6. Prašymas veiklai objekte – raštiškas organizatorių juridinių ar fizinių asmenų, ne jaunesnių kaip 18 metų kreipimasis leisti KTP objektuose organizuoti įvairius renginius, koncertus, šventes, minėjimus, parodas, ceremonijas ir kt. veiklą, pasirašytas organizatoriaus.

 

III. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

                      10. Kiekvienas KTP objekto lankytojas turi teisę

                      10.1. Lankytis objektuose pagal šių taisyklių reikalavimus ištisus metus. Išskyrus objektus, kuriuose yra teriologiniai draustiniai ir lankymas draudžiamas nuo spalio iki gegužės mėnesio.

                      10.2. Naudotis objekto infrastruktūra, rekreaciniu inventoriumi ir kitomis priemonėmis, skirtomis pagal paskirtį pažinimui, mokymui ir poilsiavimui;

                      10.3. Reikalauti iš KTP administracijos užtikrinti saugią aplinką;

                      10.4. Naudotis papildomomis mokamomis paslaugomis.

                      10.5. Gauti informaciją apie darbo laiką, siūlomas paslaugas ir jų įkainius;

                      10.6. Iš anksto užsisakyti ir gauti ekskursijų vadovų ir edukatorių teikiamas paslaugas;

                      10.7. Nekomerciniais tikslais fotografuoti ir filmuoti, nenaudojant profesionalios įrangos;

                      10.8. Pranešti KTP vadovams apie nederamą darbuotojų elgesį ar netinkamą paslaugų kokybę;

                      10. 9. Teikti pasiūlymus, pastabas dėl objektų lankymo tvarkos ir pan.

 

                      11. Objekto Lankytojų pareigos

                      11.1. Gerbti kitus lankytojus, jų teises bei interesus, laikytis drausmės, elgtis saugiai, ir kultūringai, nekelti grėsmės sau ir kitiems lankytojams, jų turtui bei aplinkai;

                      11.2. Saugoti ir tausoti objekto materialines ir kultūros paveldo vertybes, istorišką, suformuotą aplinką ir gamtos išteklius;

                      11.3. Apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į jų pobūdį, nedelsiant pranešti KTP administracijai, policijai ar kitoms institucijoms;

                      11.4. Pagal galimybes įspėti ar sudrausminti šių taisyklių pažeidėjus;

                      11.5. Vykdyti teisėtus KTP darbuotojų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti numatytas pareigas ir tvarkybos darbus;

                      11.6. Nepilnamečiai į objektą įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais suaugusiais (tėvais, mokytojais, grupės vadovais ir pan.), kurie yra atsakingi [N2] už vaikų saugumą, ir tinkamą elgesį, ypatingai prie objekto teritorijoje esančių statinių griuvėsių, griovių, stačių šlaitų, atvirų vandens telkinių ir dirbančių mechanizmų.

                      11.7. Neįgalūs asmenys į objektą įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais asmenimis, kurie buvimo objekte metu yra atsakingi už jų saugumą ir elgesį.

 

                      12. Objekte Lankytojai privalo

                      12.1. Patys, asmeniškai, rūpintis savo ir atsakyti už lydimų asmenų sveikatą, elgesį bei saugumą; [N3] 

                      12.2. Nedelsiant informuoti atsakingą KTP darbuotoją apie veiksmus ar įvykius, dėl kurių gali būti padaryta žala lankytojo arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui bei apie aplinkybes, dėl kurių pats lankytojas negali lankytis objekto teritorijoje ir naudotis joje esančiais įrenginiais nustatyta tvarka; [N4] 

                      12.3. Teritoriją ir statinius apžiūrėti tik specialiai nustatytais ir pažymėtais maršrutais;

                      12.4. Laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ir kitų, su lankymusi objekto teritorijoje susijusių, nuorodų, priešgaisrinės saugos reikalavimų, o taip pat ir KTP darbuotojų žodinių instrukcijų apie tvarką teritorijoje, saugų buvimą joje, įrenginius ir naudojimąsi jais;

                      12.5. Laikytis saugumo reikalavimų savo ir kitų asmenų atžvilgiu;

                      12.6. Ekskursijų, edukacijų ir masinių renginių metu saugoti savo turtą, nepalikti jo be priežiūros;

                      12.7. Nepalikti vaikų be priežiūros;

                      12.8. Statyti transporto priemones tik tam tikslui įrengtose aikštelėse ar pažymėtose vietose, ženkluose nustatytu būdu ir laiku;

                      12.9. Objekto teritorijoje gavus KTP administracijos leidimą važiuoti ne didesniu negu 20 km/h greičiu;

                      12.10. Pastebėjus gaisro židinį, jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma – apie gaisrą nedelsiant pranešti KTP administracijai (tel. ……..); priešgaisrinės apsaugos tarnyboms (tel. 112),

                      12.11. Apie pastebėtus gamtos ar paveldo objektų niokojimo atvejus, pranešti administracijai (tel… ……..).

 

IV. OBJEKTŲ LANKYMO REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI

                      13. Bendrieji draudimai

                      13. 1. Objekto teritorijoje draudžiama lankytis Lankytojams, apsvaigusiems Į objektą neįleidžiami Lankytojai, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų. Įtarus, jog lankytojas yra apsvaigęs o Lankytojus aptarnaujantys KTP darbuotojai turi teisę neaptarnauti apsvaigusių lankytojų ir paprašyti juos išeiti iš objekto.

                      13.2. Į objekto teritoriją draudžiama įeiti asmenims, kurie su savimi turintiems ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių ir degiųjų medžiagų bei alkoholinių gėrimų.

                      13.3. Objekto teritorijoje draudžiama bei tiems asmenims, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę sau ir kitiems lankytojams. Lankytojus aptarnaujantys KTP darbuotojai turi teisę atsisakyti aptarnauti tokius lankytojus ir paprašyti išeiti už objekto ribų.

 

                      14. KTP įsipareigoja

                      14.1. Prieš teikiant ekskursijų vadovo ar edukatoriaus paslaugą, suteikti Lankytojui būtiną teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją, susijusią su paslaugų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis bei kitokią informaciją, turinčią įtakos Lankytojo apsisprendimui gauti paslaugą;

                      14.2. Suteikti Lankytojui įsigytą paslaugą laikantis teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių nuostatų;

                      14.3. KTP darbuotojai, aptarnaujantys Lankytojus privalo laikytis Vidaus darbo tvarkos nuostatų ir reikalavimų, nepažeidžiant Lankytojų teisių.

 

                      15. KTP turi teisę

                      15.1. Neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką ir kelti pavojų kitų Lankytojų saugumui;

                      15.2. Paprašyti apleisti objektą Lankytojus, nesilaikančius lankymosi tvarkos, sudrausminti juos žodžiu, o esant teisės pažeidimams – iškviesti policiją (abiem atvejais pinigai už ekskursiją ir edukacijas lankytojams negrąžinami);

                      15.3. Už trukdymą vesti ekskursiją, KTP darbuotojų nurodymų nevykdymą, Taisyklių nesilaikymą ar kitą netinkamą Lankytojo elgesį ekskursija gali būti nutraukta, Lankytojai pašalinti iš objekto, sumokėti pinigai už lankymą negrąžinami;

                      15.4. Esant išankstiniam paslaugų užsakymui ir užsakovui nepranešus apie vėlavimą, laukti lankytojų 20 min. nuo sutarto atvykimo laiko, o Lankytojams neatvykus iki to laiko, paslaugos gali būti teikiamos kitiems lankytojams be išankstinio užsakymo.

 

V. DRAUDŽIAMA VEIKLA

 

                      16. Lankytojams draudžiama

                      16.1. savarankiškai vesti ekskursijas ir teikti edukacines paslaugas objekte. Tai gali atlikti tik KTP darbuotojai ir asmenys sudarę sutartis su KTP administracija.

                      16.2. Triukšmauti, garsiai leisti muziką arba kitaip trikdyti kitus lankytojus ir darbuotojus;

                      16.3. Įsinešti alkoholinių gėrimų, narkotinių bei psichotropinių medžiagų ir tai vartoti visoje objekto teritorijoje;

                      16.4. Šiukšlinti statinių viduje, jų aplinkoje ir teritorijoje; ne šiukšlių dėžėse palikti atliekas ir tarą; naudoti konfeti bei kitus aplinką teršiančius gaminius.

                      16.5. Laužyti, gadinti, žaloti arba kitaip naikinti objekte ir aplinkinėje teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o taip pat ir kitų lankytojų paliktą turtą;

                      16.6. Teritorijoje naikinti ir žaloti gamtos objektus – savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius, krūmus, niokoti vejas ir gėlynus, skinti ar rauti dekoratyvinius augalus, kurti laužus, deginti sausą žolę, nukritusius lapus, buitines atliekas;

                      16.7. Objektų teritorijoje rengti stovyklavietes, nakvynės vietas, statyti palapines tam tikslui nenustatytose, neįrengtose ir nepažymėtose vietose;

                      16.8. Gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti, informacines rodykles ir ženklus, stendus, riboženklius, apsaugos technines priemones, rekreacinius įrenginius ir kt.

                      16.9. Naudoti fejerverkus, ir kitus aplinką teršiančius ir jai pavojų keliančius gaminius;

                      16.10. Kelti pavojų kitų lankytojų ir asmenų saugumui; vedant palaidus šunis ir kitus augintinius,

                      16.11. Savavališkai prekiauti, rinkti išmaldas, aukas.

                      16.12. Važinėti motorinėmis transporto priemonėmis ir statyti jas tam tikslui neskirtose ar atitinkamais ženklais nepažymėtose vietose ir jodinėti žirgais bei važinėti kinkomu transportu;

                      16.13. Savavališkai statyti bet kokią įrangą;

                      16.14. Kasti, ardyti, naikinti ar kitaip žaloti įtvirtinimų šlaitų dangą ar kitaip skatinti suformuoto žemės paviršiaus eroziją; ardyti bei kasinėti žemės paviršių;

                      16.15. Objekto teritorijoje savavališkai įsirengti daržus, sodus, sodinti medžius ar krūmus;

                      16.16. Rengti savavališkus sambūrius, iškylas ir piknikus su alkoholiniais gėrimais ir maisto gaminimu, virimu, kepimu, ruošimu bei vartojimu.

                      16.17. Klijuoti, kalti prie medžių [N5] ar kitaip įrengti reklaminius skelbimus ar kitas informacines priemones.

 

                      17. Iš anksto raštu suderinus su KTP ir gavus leidimą objekte leidžiama

                      17.1. leidžiama Organizuoti masinius renginius: muzikinius koncertus, spektaklius, šventes, miesto, rajono ir valstybinės reikšmės renginius, kultūros, meno, sveikatingumo renginius, fotosesijas, filmavimus, santuokos įregistravimo ceremonijas ir t.t.

                      17.2. Renginiams naudoti laikinuosius statinius, kitus įrenginius bei garso ir pašvietimo technines priemones;

                      17.3. Filmuoti ir fotografuoti naudojant profesionalią aparatūra ir įrangą komerciniais ar kitais tikslais, bet KTP gali nustatyti papildomą mokestį už tokį tokio pobūdžio leidimą.

                      17.4. Prekybos ir tiekimo paslaugas teikti tik renginio metu arba užsiimti tokio pobūdžio terminuota (sezonine) veikla;

                      17.5. Kurti šventinius, proginius laužus tam tikslui specialiai įrengtose vietose;

                      17.6. Objekto teritorijoje įrengti laikinas nakvynės vietas ir statyti palapines, švenčių, renginių, sąskrydžių metu;

                      17.7. Renginių organizatorių ar Lankytojų (tik išskirtiniais atvejais), transporto priemonės įleidžiamos į objekto teritoriją, bet važiuoti galima ne didesniu negu 20 km/h greičiu;

                      17.8. Vesti ekskursijas ir edukacijas ar vykdyti objektų Lankytojų aptarnavimą tik fiziniams ir juridiniams asmenims turintiems atitinkamas kvalifikacijas ir sudariusiems sutartis su KTP.

                      18. Renginių organizavimas

                      18.1. Prašymas leisti organizuoti renginį pateikiamas KTP direktoriui ne vėliau kaip 1 mėnuo iki renginio. Prie prašymo pridedama renginio programa arba scenarijus.

                      18.2. Prašymus renginiui nagrinėja KTP administracija. Esant reikalui į aptarimą kviečiami patys renginio organizatoriai,

                      18.3. Sprendimą dėl renginio organizavimo sąlygų priima KTP administracija.

                      18.4. Renginių organizatoriai privalo

                      18.4.1. Savo, ar saugos tarnybų, pajėgomis užtikrinti ir palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti objekto teritoriją renginio metu, palaikyti švarą ir tvarką;

                      18.4.2. Užtikrinti, kad garsas renginio metu neviršytų nustatytų higienos normų reikalavimų;

                      18.4.3 Pasibaigus renginiui, renginio vietą palikti tik KTP administracijos darbuotojui įvertinus ir patvirtinus, kad renginio vieta sutvarkyta tinkamai;

 

VI. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

                      19. Mokestis už paslaugas ir pinigų gavimą patvirtinančio dokumento (bilieto arba kito dokumento) išdavimas lankytojui arba patekimas į objektą ir jo teritoriją kitais nustatytais būdais išreiškia lankytojo besąlygišką sutikimą su šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir pasižadėjimą jų laikytis.

                      20. Lankytojas visiškai atsako už visą žalą, kilusią dėl šių Taisyklių nesilaikymo. KTP turi teisę reikalauti ją atlyginti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

                      21. Asmenys, nesilaikę Taisyklių ir padarę žalą objektui ar jame esančioms vertybėms, privalo savo lėšomis atlyginti žalą ir padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius bei atkurti pirminę objekto ar teritorijos būklę.

                      22. Kai ta pačia veika pažeidžiami visuomenės interesai ir padaroma žala kitų fizinių ar juridinių asmenų turtui, pažeidimą padarę asmenys privalo atlyginti tiek KTP, tiek kitų fizinių ar juridinių asmenų turtui padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.

                      23. KTP neatsako už kilusią žalą lankytojui arba tretiesiems asmenims, jeigu pats lankytojas nesilaikė šių Taisyklių arba Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      24. Lankymosi tvarkos kontrolę objektuose vykdo KTP administracija, kiti Lankytojus aptarnaujantys darbuotojai ir kiekvienas sąmoningas pilietis. Pagal kompetenciją jiems padeda Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus ir Kauno miesto bei rajono savivaldybių paveldosaugos padalinių darbuotojai.

                      25. Būdama atsakinga už objekto apsaugą, KTP administracija gali riboti arba nutraukti objekto lankymą, jei lankymo intensyvumas žaloja jo vertingąsias savybes, kelia tiesioginę jo kaip kultūros paveldo objekto sužalojimo grėsmę.

                      26. Taisyklės tvirtinamos, keičiamos, pildomos ir naikinamos KTP direktoriaus įsakymu.

                      27. Šios taisyklės yra skelbiamos: KTP internetiniame puslapyje; objekto informaciniuose stenduose ir spausdintose atmintinėse lankytojams.

 

Mes socialiniuose tinkluose:

Tel. nr.: +370 37 309350

Adresas: M. Daukšos g. 34,      

      Kaunas, LT-44283

©2020

Mes socialiniuose tinkluose:

Tel. nr.: +370 37 309350

Adresas: M. Daukšos g. 34,      

      Kaunas, LT-44283

Pirmadienis  -  8:00-17:00

Antradienis  -  8:00-17:00

Trečiadienis  -  8:00-17:00

Ketvirtadienis  - 8:00-17:00

Penktadienis  -  8:00-17:00

Šeštadienis  -  nedirba

Sekmadienis  -  nedirba

©2020

a3 ktp_edited.jpg